Nye nettleigevilkår gjeldande frå 01.06.2021

Straumen Nett nyttar standard nettleigevilkår frå Energi Norge.

Behovet for oppdaterte nettleigevilkår er først og fremst utløyst av endringar i ei rekkje forskrifter, gjevne av styresmaktene ved Olje- og energidepartementet (OED), Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheita for energi (RME) og Justervesenet.

Både privatkundar  og næringskundar har fått nye nettleigevilkår. Dei nye vilkåra erstattar nettleigevilkåra frå 2007.