Nettleigeprisar

Nettleiga går til å dekke alle kostnadar ved transport av elektrisk kraft, frå produsent og fram til uttaket på eigedomen. Nettleiga skal gå til nyinvestering, vedlikehald og drift av eigne anlegg. I tillegg går nettleiga til å dekke tilsvarande kostnader ved nettet som forbind oss med resten av den nordiske kraftmarknaden. Det er det lokale nettselskapet som krev inn nettleiga. Av nettleiga til ein hushaldskunde i Sykkylven, går ca 36,3 % til Straumen Nett AS (lokalt nett), ca 15,5 % til Mørenett AS (sentral- og regionalnettleige, Mørenett betalar ein del av dette vidare til Statnett) og ca 48,2 % gjeld avgifter til staten (meirverdiavgift, forbruksavgift, Energifondet via Enova).
Fordeling av nettleige for Straumen Nett 2021

Nettleige kakediagram1.png