Nettleige næring 2024

Nettleige for næringskundar med årsforbruk under 100 000 kWh frå 1. januar 2024:

KapasitetsleddkW (makslast)Kapasitetsledd kr/månadEnovaavgift kr/månadSum fastbeløp, inkl. Enovaavgift kr/månadEnergiledd øre/kWh
Trinn 10–5 kW2326729920,3
Trinn 25–10 kW   2676733420,3
Trinn 310–15 kW3966746920,3
Trinn 415–20 kW4666753320,3
Trinn 520–25 kW6986776520,3
Trinn 625 kW og over9316799820,3

Fastleddet vert prisa ut gjennomsnittet av dei tre timane med høgast forbruk førre månad. Forbruksavgift vert fakturert på eiga linje for næringskundar. Alle prisar er ekskl. mva. Statlege avgifter som Forbruksavgift og Enovaavgift kjem i tillegg. Vi tek atterhald om justeringar av statlege avgifter.


Nettleige for næringskundar med årsforbruk over 100 000 kWh:

TariffVilkårFastbeløp Effekt Energiledd
    lavlast høglast 
NT3Næring per trafo, kundar med forbruk > 100 000 kWh/år kr per kW per årkr per kW per årkr per kW per årøre per kWh
 0 kW < Effekt < 100 kW983447498,63
 100 kW < Effekt < 300 kW682554798,63
 300 kW < Effekt491953448,63

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Lavlast: mars-november    Høglast: desember-februar

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.

Prisane gjeld per målepunkt. Har ein næringskunde fleire målepunkt, vert kvart enkelt målepunkt avrekna etter den tariffen målepunktet fell inn under.

Tariffen for større næringskundar inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa;

  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. 
  • Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november. 
  • Fastbeløpet avheng av bestilt effekt for kvart anlegg.

Nettleige for næringskundar med høgspentmåling:

Tariff Vilkår Fastbeløp  Effekt  Energiledd
       lavlast  høglast  
NT3H Næring per målepunkt med høgspentmåling  kr per kW per år kr per kW per år kr per kW per år øre per kWh
  0 kW < Effekt < 100 kW 983447498,63
  100 kW < Effekt < 300 kW 682554798,63
  300 kW < Effekt 49 1953448,63

Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.

Lavlast: mars-november    Høglast: desember-februar

Tariffen med høgspentmåling inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa: 

  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. 
  • Det er ulik sats i perioden desember-februar og mars-november. 
  • Fastbeløpet avheng av bestilt effekt for kvart anlegg.

Fleksibelt forbruk høgspent

Tariff Vilkår Fastbeløp  Effekt  Energiledd
       lavlast  høglast  
    kr per år kr per kW per mnd kr per kW per mnd øre per kWh
S2N Høgspentmåling20 800 16 36 6,60

Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.

Lavlast: mars-november    Høglast: desember-februar

Tariffen for fleksibelt forbruk høgspent inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:

  • Det er eit krav at straumen kan koplast frå utan varslingstid.
  • Anlegget må ha minimum 250 kW installert yting og ha utstyr for fjernutkopling.
  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember-februar og mars-november.

Veglys

Tariff Fastbeløp kr/månad Enovaavgift kr/månad Sum fastbeløp, inkl. Enovaavgift kr/månad Sum energiledd øre/kwh 
Veglys 25 67 92,00 20,30

Forbruksavgift vert fakturert på eiga linje for næringskundar. Alle prisar er utan mva.

Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Standard vilkår for nettleige og tilknyting for næringskundar