Nettleige næring 2023

Nettleige for næringskundar med årsforbruk under 100 000 kWh frå 1. januar 2023:

KapasitetsleddkW (makslast)Kapasitetsledd kr/månadEnovaavgift kr/månadSum fastbeløp, inkl. Enovaavgift kr/månadEnergiledd øre/kWh
Trinn 10–5 kW206 6727318
Trinn 25–10 kW   2376730418
Trinn 310–15 kW3516741818
Trinn 415–20 kW4136748018
Trinn 520–25 kW6196768618
Trinn 625 kW og over8256789218

Fastleddet vert prisa ut gjennomsnittet av dei tre timane med høgast forbruk førre månad. Forbruksavgift vert fakturert på eiga linje for næringskundar. Alle prisar er ekskl. mva. Statlege avgifter som Forbruksavgift og Enovaavgift kjem i tillegg. Vi tek atterhald om justeringar av statlege avgifter.

Nettleige for næringskundar med årsforbruk 100 000 - 400 000 kWh:

TariffVilkårFastbeløp nettleigeEnovaavgift Sum fastbeløpEnergiledd
  kr per årkr per årkr per årøre per kWh
NT4Årsforbruk 100 000 kWh < Forbruk < 400 000 kWh5 6608006 46014,7

Nettleige for større næringskundar:

TariffVilkårFastbeløp Effekt Energiledd
    lavlast høglast 
NT3Næring per trafo, kundar med forbruk > 400 000 kWh/år kr per kW per årkr per kW per årkr per kW per årøre per kWh
 0 kW < Effekt < 100 kW87305,32663,747,65
 100 kW < Effekt < 300 kW60225,65424,747,65
 300 kW < Effekt43172,54305,327,65

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.

Prisane gjeld per målepunkt. Har ein næringskunde fleire målepunkt, vert kvart enkelt målepunkt avrekna etter den tariffen målepunktet fell inn under.

Tariffen for større næringskundar inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa;

  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. 
  • Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november. 
  • Fastbeløpet avheng av bestilt effekt for kvart anlegg.

Nettleige for næringskundar med høgspentmåling:

Tariff Vilkår Fastbeløp  Effekt  Energiledd
       lavlast  høglast  
NT3H Næring per målepunkt med høgspentmåling  kr per kW per år kr per kW per år kr per kW per år øre per kWh
  0 kW < Effekt < 100 kW 87 305,32 663,74 7,65
  100 kW < Effekt < 300 kW 60 225,65 424,74 7,65
  300 kW < Effekt 43 172,54 305,32 7,65

Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Tariffen med høgspentmåling inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa: 

  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. 
  • Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november. 
  • Fastbeløpet avheng av bestilt effekt for kvart anlegg.

Fleksibelt forbruk høgspent

TariffVilkårFastbeløp Effekt Energiledd
    lavlast høglast lavlast høglast
  kr per årkr per kW per mndkr per kW per mndøre per kWhøre per kWh
S2NHøgspentmåling20 80015353,96,4

Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Tariffen for fleksibelt forbruk høgspent inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:

  • Det er eit krav at straumen kan koplast frå.
  • Anlegget må ha minimum 250 kW installert yting og ha utstyr for fjernutkopling.
  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november.

Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Standard vilkår for nettleige og tilknyting for næringskundar