Nettleige næring

Nettleige for mindre næringskundar med årsforbruk under 100 000 kWh frå 1. juli 2022:

Kapasitetsleddkr/mnd
Mindre enn 5 kW200
Frå 5 kW og opp til 10 kW230
Frå 10 kW og opp til 15 kW260
Frå 15 kW og opp til 20 kW290
Frå 20 kW og opp til 25 kW320
Frå 25 kW og meir350

Kapasitetsleddet har trinn med ulike intervall og vert satt ut frå snittet av dei 3 timane med høgast forbruk førre månad (på tre ulike dagar). 

 Energiledd (øre/kWh)Energiledd
Dag kl. 06-2210
Natt kl. 22–0610

Alle prisar er ekskl. mva. Statlege avgifter som Forbruksavgift og Enovaavgift kjem i tillegg. Vi tek atterhald om justeringar av statlege avgifter.

NETTLEIGE FOR MINDRE NÆRINGSKUNDAR OVER 100.000 KWH - FRÅ 1.7.22:

TariffVilkårFastbeløp pr år m/eFakturaFastbeløp pr år m/papirfakturaEnergiledd øre pr kWh
NT4Årsforbruk  100000 kWh - 400000 kWh566057604,70

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.NETTLEIGE FOR MINDRE NÆRINGSKUNDAR - 1.4.22-1.7.22:

TariffVilkårFastbeløp pr år m/eFakturaFastbeløp pr år m/papirfakturaEnergiledd øre pr kWh
NT4Årsforbruk > 8000 kWh1905200523,61
NT4Årsforbruk  8000 kWh - 100000 kWh323033307,12
NT4Årsforbruk  100000 kWh - 400000 kWh566057604,70

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.NETTLEIGE FOR STØRRE NÆRINGSKUNDAR - FRÅ 1.4.22:

TariffVilkårFastbeløpEffekt (lavlast)Effekt (høglast)EnergileddReaktiv effektReaktiv energiledd
NT3Næring pr målepunkt, kundar med forbruk > 400000 kWh/årkr pr kW pr årkr pr kW pr årkr pr kW pr årøre pr kWhkr pr kVAr pr årøre pr kVArh
NT30 kW - 100 kW62218,3474,573,982,801,50
NT3100 kW - 300 kW43161,34303,693,982,801,50
NT3300 kW <31123,37218,33,982,801,50

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.

Prisane gjeld per målepunkt. Har ein næringskunde fleire målepunkt, vert kvart enkelt målepunkt avrekna etter den tariffen målepunktet fell inn under.

Tariffen for større næringskundar inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa;

  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november. Fastbeløpet avheng av bestilt effekt for kvart anlegg.
  • Bedrifter som har installert målar som også målar reaktiv effekt/energi, betaler ein del av nettleiga gjennom eit beløp på 1,50 øre/kVArh (reaktiv energi), og 82,80 kr/kVAr pr. år (reaktiv effekt).


NETTLEIGE FOR FLEKSIBELT FORBRUK HØGSPENT - FRÅ 1.4.22:

TariffVilkårFastbeløpEffekt (lavlast)Effekt (høglast)Energiledd (lavlast)Energiledd (høglast)Reaktivt energiledd
S2Nkr pr årkr pr kW pr mndkr pr kW pr mndøre pr kWhøre pr kWhøre pr kVArh
S2NHøgspentmåling utkoplingstid 15 minutt varsel 1487210,7325,033,903,91,5

Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Tariffen for fleksibelt forbruk høgspent inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:

  • Det er eit krav at straumen kan koplast frå med 15 minutts varsel for denne tariffen.
  • Anlegget må ha minimum 250 kW installert yting og ha utstyr for fjernutkopling.
  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november.
  • Reaktiv energi vert fakturert med eit beløp på 1,5  øre/kVArh.

Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Standard vilkår for nettleige og tilknyting for næringskundar