Nettleige næring


Nettleige for mindre næringskundar
TariffVilkårFastbeløp pr år m/eFakturaFastbeløp pr år m/papirfakturaEnergiledd øre pr kWh
NT4Årsforbruk > 8000 kWh1905200533,61
NT4Årsforbruk  8000 kWh - 100000 kWh3230333017,12
NT4Årsforbruk  100000 kWh - 400000 kWh5660576014,70

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Nettleige for større næringskundar
TariffVilkårFastbeløpEffekt (lavlast)Effekt (høglast)EnergileddReaktiv effektReaktiv energiledd
NT3Næring pr målepunkt, kundar med forbruk > 400000 kWh/årkr pr kW pr årkr pr kW pr årkr pr kW pr årøre pr kWhkr pr kVAr pr årøre pr kVArh
NT30 kW - 100 kW87305,32663,747,6582,801,50
NT3100 kW - 300 kW60225,65424,747,6582,801,50
NT3300 kW <43172,54305,327,6582,801,50

Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.

Prisane gjeld per målepunkt. Har ein næringskunde fleire målepunkt, vert kvart enkelt målepunkt avrekna etter den tariffen målepunktet fell inn under.

Tariffen for større næringskundar inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa;

  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november. Fastbeløpet avheng av bestilt effekt for kvart anlegg.
  • Bedrifter som har installert målar som også målar reaktiv effekt/energi, betaler ein del av nettleiga gjennom eit beløp på 1,50 øre/kVArh (reaktiv energi), og 82,80 kr/kVAr pr. år (reaktiv effekt).
Nettleige for fleksibelt forbruk høgspent
TariffVilkårFastbeløpEffekt (lavlast)Effekt (høglast)Energiledd (lavlast)Energiledd (høglast)Reaktivt energiledd
S2Nkr pr årkr pr kW pr mndkr pr kW pr mndøre pr kWhøre pr kWhøre pr kVArh
S2NHøgspentmåling utkoplingstid 15 minutt varsel
2080015353,906,401,5

Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.

Lavlast: Mars – November    Høglast:  Desember – Februar.

Tariffen for fleksibelt forbruk høgspent inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:

  • Det er eit krav at straumen kan koplast frå med 15 minutts varsel for denne tariffen.
  • Anlegget må ha minimum 250 kW installert yting og ha utstyr for fjernutkopling.
  • Effekt (kW) vert fakturert etter høgaste timeforbruket kvar månad, saman med energiforbruket (kWh), time for time. Det er ulik sats i perioden desember - februar og mars - november.
  • Reaktiv energi vert fakturert med eit beløp på 1,5  øre/kVArh.

Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Standard vilkår for nettleige og tilknyting for næringskundar