Elbillading

Kontakt autorisert elektroinstallatør 

Dersom du ønskjer å lade elbilen din heime, ber vi deg kontakte ein godkjend elinstallatør. Han vil sjekke om det elektriske anlegget ditt er i god nok stand for å unngå brannfarleg varmgang og personskade. Installatøren gjer eventuelle endringar, og sender oss «Melding om installasjonsarbeid». Vi krev ei slik melding for alle nye kursar over 16 A. Elbillader over 16 A skal som hovudregel vere utforma som ei symmetrisk trefase belastning.

Anleggsbidrag 

NVE i § 16.1 «Forskrift om kontroll av nettvirksomheit skal nettselskapet berekne anleggsbidrag for alle førespurnader om nytilknytingar, auka kapasitet eller betre kvalitet.» Det betyr at den som ønskjer auka kapasitet må dekke kostnadene med eventuell oppgradering i distribusjonsnettet.  Ønskje om høgare overbelastningsvern / inntakssikring vil derfor kunne føre til anleggsbidrag.   

For meir informasjon om etablering av ladepunkt til elbil finn du på Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap si nettside.